Emergency No. : +91-74477 11110

sp[dot]raigad[at]raigadpolice[dot]gov[dot]in

पोलिस भरती

पोलिस भरती २०१९


 • पोलिस शिपाई चालक भरती २०१९ मैदानी चाचणी निकालबाबत उमेदवारांना सूचना
 • पोलिस शिपाई चालक भरती २०१९ तात्पुरती निवड व प्रतीक्षा यादी
 • पोलिस शिपाई चालक भरती २०१९ मैदानी चाचणी निकाल
 • पोलिस शिपाई भरती २०१९ उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणी व शारीरिक चाचणीबाबत सूचना
 • पोलिस शिपाई भरती २०१९ कागदपत्र पडताळणी व शारीरिक मोजमाप चाचणी करिता पात्र उमेदवाराची यादी
 • पोलिस शिपाई चालक भरती २०१९ उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणी व शारीरिक चाचणीबाबत सूचना
 • पोलिस शिपाई भरती २०१९ लेखी परीक्षा गुण यादी
 • पोलिस शिपाई भरती २०१९ उमेदवारांना सूचना
 • पोलिस शिपाई भरती २०१९ आक्षेप स्पष्टीकरण
 • पोलिस शिपाई भरती २०१९ अंतिम उत्तरतालिका
 • पोलिस शिपाई चालक भरती २०१९ कागदपत्र पडताळणी व शारीरिक मोजमाप चाचणी करिता पात्र उमेदवाराना सूचना
 • पोलिस शिपाई चालक भरती २०१९ कागदपत्र पडताळणी व शारीरिक मोजमाप चाचणी करिता पात्र उमेदवाराची यादी
 • पोलिस शिपाई भरती २०१९ तात्पुरती उत्तरतालिका
 • पोलिस शिपाई भरती २०१९ तात्पुरती उत्तरतालिका हरकतीबाबत उमेदवारांना सूचना
 • पोलिस शिपाई चालक भरती २०१९ आक्षेप स्पष्टीकरण
 • पोलिस शिपाई चालक भरती २०१९ अंतिम उत्तरतालिका
 • पोलिस शिपाई चालक भरती २०१९ लेखी परीक्षा गुण यादी
 • पोलिस शिपाई चालक भरती २०१९ उमेदवारांना सूचना
 • पोलिस शिपाई चालक भरती २०१९ तात्पुरती उत्तरतालिका
 • पोलिस शिपाई चालक भरती २०१९ जाहिरातीचे शुद्धीपत्रक
 • पोलिस शिपाई भरती २०१९ जाहिरातीचे शुद्धीपत्रक
 •